دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : هاشم   نیکومرام

پست الکترونیکی : h-nikoumaram@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده وم.گ.حسابداری(دکتری)وعضوگروه مدیریت بازرگانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/04/01

هاشم نیکومرام

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^